RODO w Firma Kowalski Mateusz Kowalski

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Szanowni Klienci,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

PUNKT 1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie               i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez Firma Kowalski Mateusz Kowalski, 97-500 Radomsko, ul. Stodolna 66.

PUNKT 2. Firma Kowalski Mateusz Kowalski  powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

PUNKT 3. Pomioty, którym Firma Kowalski Mateusz Kowalski przekazuje dane osobowe nie są uprawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Firma Kowalski Mateusz Kowalski.

PUNKT 4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych                          i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

 1. a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
 2. b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,
 3. c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

PUNKT 5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej       i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

PUNKT 6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

 1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,
 2. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,
 3. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

PUNKT 7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

 1. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów Firmy Kowalski Mateusz Kowalski
 2. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,
 3. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,
 4. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO
 5. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,
 6. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

PUNKT 8. Kontakt z Firma Kowalski Mateusz Kowalski: biuro@kominkikowalski.pl lub telefonicznie 730 522 522

 

Wkłady kominkowe i akcesoria